logo acagliari.it
S'ereu meu de intradura
Diàlogu

Sardu Italianu

Giorgia: Salude tziu! Comente est andadu su biàgiu? Gente meda b'aiat in s'aèreu?
Luigi: Lea una cadira! Setze e pasa·ti! Daniele, sas valigias!
Gianni: Salude! S'aèreu at istentadu e agiumai no apo pèrdidu s'àteru!
Marta: Ite dannu! Non nd'intzertant una custos aèreos!
Giorgia: Aias lassadu s'isposa sena testimòngiu! Oh oh...
Marta: Duncas sa sorre de Liliana at pedidu a tie de testimoniare cras! Deo non mi l'aiat pensadu pròpiu mai...
Gianni: Gràtzias! Pro nàrrere sa veridade diat èssere bènnida Liliana etotu, ma custa borta non si podiat mòvere dae domo... At a bènnere in istade! Gasi so bènnidu deo!
Marta: E s'àteru testimòngiu chie est? Gente de domo de boisàteros?
Gianni: Nosse, est sa connada de s'isposu...
Giorgia: E tzia, comente istat? Pro ite no est bènnida issa puru? Traballende est?
Gianni: Issa giai istat bene, però non podiat bènnere! Non bos apo contadu sa novidade!
Marta: E ite novidade tenes? Nara! Ispero chi siat cosa bella!
Gianni: Como bos lu naro, però finas a cras depet abarrare unu segretu ca s'ereu de mugere mia no l'ischit...
Marta: Abarra seguru ca no iscoviamus!
Gianni: Bella meda est! Semus isetende duos pipios!
Giorgia: Duos pipios? No unu, duos! Òmines o fèminas?
Marta: Seguru ses? Custu diat èssere su primu illieròngiu cròbinu pro nois! Non nde tenimus àteros!
Giorgia: Ti lu pensas? Àteros duos fradiles! Duos totu paris!
Marta: Ite lis ais a pònnere?
Gianni: Iseta... no apo finidu!
Marta: Àteras novidades? Nde ses lòmpidu cun regalu mannu custa borta!
Gianni: Non depent nàschere, tenent giai una pariga de annos... unu tres e s'àteru ses!
Marta: Boles nàrrere ca seis renèssidos a adotare unu pipiu!?
Gianni: Duos! Sunt frades e benint de un'àteru istadu de s'Amèrica!
Marta: Ite prèsiu! Diat èssere semper pràghidu a mie puru! So cuntenta meda!
Giorgia: E cando lompent? Los batides a inoghe s'istade chi intrat?
Gianni: Tzertu! Amus a bènnere totu paris!