logo acagliari.it
Sa bènnida de su tziu americanu
Diàlogu

Sardu Italianu

Marta: Est lompende tziu tuo Gianni dae s'Amèrica pro sa coja de sa connada!
Daniele: Giai li costat! Chie bi lu faghet fàghere a bènnere a inoghe pro una coja?
Marta: Cando s'at a cojuare sorre tua as a andare tue puru!
Daniele: Ca cussa non s'at a cojuare... ti lu naro deo!
Giorgia: Ite ti pensas ca non t'apo intèndidu? Bellu tue...
Marta: ...Fia narende ca at a lòmpere tziu tuo e dias dèpere fàghere su praghere de assentare s'aposentu tuo!
Daniele: Pro ite, inoghe abarrat? E cantu?
Marta: S'at a firmare una pariga de dies, ca depet fintzas fàghere àteras cosas...
Daniele: Eh, andat bene, retiro sa roba chi apo lassadu a pitzu de su letu!
Marta: Cun babbu tuo amus detzìdidu de lu retzire in domo e diat dèpere corcare cun tegus!
Daniele: Cun megus? Ma si non b'est mancu su logu pro si girare!
Marta: Totu custa est s'educatzione chi t'amus imparadu? Cando benit calicunu su logu s'agatat semper!
Giorgia: Abbàida ca est tziu Gianni! E bae e chirca ite contos bellos nos at a contare de s'Amèrica!
Daniele: Si ses gasi presada pro ite no lu lassas su letu tuo?
Marta: Ma no lu depes lassare su letu!
Daniele: Ite bolet nàrrere? Depemus corcare in unu ebbia conca a pee?
Marta: Nosse, bastat chi nde boghes s'istèreo e cussa banca chi as comporadu e aberimus su letu de suta!
Daniele: Ite machiore ses narende! Depo abarrare una chida sena de istèreo! Mi dispraghet ma non faghet!
Marta: Non ses fìgiu meu tue! Non so pregontende·ti unu praghere! Como bae e aparitza su letu!
Daniele: Abbàida, diat èssere mègius puru si deo corco in sa sala manna!
Marta: Non mi fatzas inchietare! Faghe su chi t'apo naradu! E cando lompet tziu tuo agiua·lu a retirare sas valìgias, ca non connoschet su logu!
Daniele: Puru? Giai m'isetat pràngiu bonu dae oe a in antis...
Giorgia: Daniele, cando as agabbadu beni a adderetzare s'aposentu meu puru! Ahahah