logo acagliari.it
Sa coja de una connada
Diàlogu

Sardu Italianu

Marta: Ite ti nde paret de su bestire chi mi depo pònnere a sa coja?
Luigi: Mh... Bellu! Est unu pagu curtzu... Non ti nd'ismèntighes ca s'ereu de Liliana est musulmanu...
Marta: L'ischis ca tenes resone puru? Como mi provo una gunnedda longa...
Luigi: Non diat bòlere chi Gianni nàrgiat cosa pro unu bestire...
Marta: No, bastat chi una non tèngiat palas e tzugru ispollincu! E tue, regorta ti l'as sa roba pro cras?
Luigi: Oh Marta, in ue mi l'as posta sa camisa chi apo bogadu eris? Fiat arrimada a una parte... In ue est su bàculu chi fiat apicadu inoghe?
Marta: L'apo allogadu... pro ite ses chirchende·lu como?
Luigi: Ma si m'as fatu comporare puru sa cravata pro la pònnere cras!
Marta: M'est partu chi ti fiat istrinta in su tzugritu... Nde tenes àteras prus belligheddas!
Luigi: Como ite mi besto? Faghe a bìdere si mi benit sa camisa niedda...
Marta: Camisa niedda? Non t'as a bòlere bestire de interramortos!?
Luigi: Ma l'ischis ca in logos meda si còjuant bestidos de nieddu? Est una chistione culturale ebbia!
Marta: Bene, inoghe non si andat a sas cojas bestidos de nieddu! Non podes nàrrere de non tènnere àtera roba!
Luigi: Sos cartzones sunt mùrinos... Bidu as sa camisa bianca?
Marta: Como abbàido... Mancari non siant parentes istrintos tocat a èssere galanos!
Luigi: Est beru! Ca sa gente si connoschet cando est totu alloreddada!
Marta: La' ca t'apo postu a una parte sa camisa noa... acosta sos cartzones... Ite naras? Ti praghent custas tiras arbas in su fundu asulu?
Luigi: Mh... Mi narat s'idea, però, ca sos cartzones nieddos cuncordant de prus...
Marta: Cartzones nieddos? Ma bae... Pone·ti cussos chinisales!
Luigi: Mh... mi sunt unu pagu istrintos... depet èssere ca so ingrassadu!
Marta: Ite ti naro deo? Cando ti setzes a papare non tenes fundu! Tando pone·ti sos nieddos cun sa camisa a tiras!