logo acagliari.it
Si sunt arrogadas sas ullieras
Diàlogu

Sardu Italianu

Daniele: Bona sera a totus!
Giorgia: Salude, ite tenes gasi preocupadu?
Daniele: Deo? Fia a giogare e Fabio est rutu fache a terra!
Giorgia: Mischineddu... cosa mala s'at fatu? Ullieras giughiat?
Daniele: No no! Ascurta mah... Giai chi m'as mentovadu ullieras...
Giorgia: Cosa mi depes nàrrere? Dae cando ses allingaradu?
Daniele: Deo? Tue ses maca!
Giorgia: Mh... ite ses cuende, nara? Giai non bi lu torro a nàrrere a mama...
Daniele: Ma ite fiat, s'amiga tua, cussa chi est essida como dae domo?
Giorgia: Eja... giai fiat Laura! Pro ite?
Daniele: Mi pariat ca giughiat ullieras... como non nde teniat, no?
Giorgia: Est beru! No las teniat, est usende sas lentes pro ogros dae una pariga de dies a como.
Daniele: Ite cosa?
Giorgia: Est capitadu ebbia ca li sunt rutas sas ullieras...
Daniele: Istat pròpiu bene gasi! La' non bi lu torres a nàrrere...
Giorgia: Bae ca no... Tante a issa mancu li praghet a si pònnere sas lentes!
Daniele: E pro ite? Istat mègius meda...
Giorgia: Mah... dae una borta chi la fiat bènnida un'isfogu oru·oru de s'ogru... Giai aiat tìmidu pagu!
Daniele: E ite manera! Deo mi las pòngio giai onni die e non m'est pigadu mai nudda!
Giorgia: B'at gente prus delicada puru e non ti penses chi fatzat bene meda a si pònnere sas lentes tempus meda!
Daniele: Ite diant fàghere...
Giorgia: Ma l'ischis ca si podet fintzas iscarrafiare sa còrnea? E ti podes intzurpare puru!
Daniele: E totu custu dannu l'at pigadu a Laura?
Giorgia: No, bi fiat intradu calicunu virus chi pigaiat a iscarrafiare...
Daniele: Mancari aiat a tocare a dare a cura sabunende·si sas manos...
Giorgia: E non tocat a s'ismentigare s'ampulla chi istìddiat làgrimas!
Giorgia: A onni manera pro istudiare o lèghere sas lentes non faghent ca s'ogru l'addòbiat e si sicat!