logo acagliari.it
Unu ghenugru iscorgiadu
Diàlogu

Sardu Italianu

Fabio: So totu prenu de sàmbene, uhi, uhi!
Daniele: Cosa tenes pro ti meigare?
Fabio: Non penso... abbàida in sa bussa, a bortas chi mama non m'apat postu calicunu tafetanu...
Claudio: E meda est su sàmbene? Ses totu brutu! Ahahah
Fabio: Cosa meda de rìere tenes? Bati·mi unu cantu de pabiru dae gabinete!
Daniele: Lassa, apo agatadu mucadoreddos infustos!
Fabio: Oh, gràtzias, lu timo su sàmbene!
Daniele: Setzi·ti inoghe... ca giai si sicat!
Fabio: Abbàida, mancu abbigiadu mi nde so... bi so rutu cara a terra...
Daniele: La' ca no at a èssere nudda, ma est mègius a lu sabunare bene...
Claudio: Como essit totu una bulluza e ti nde segant sa camba!
Fabio: Oh... àteru chi cursa, campionadu e seletzione apo a fàghere...
Daniele: Lassa·lu a pèrdere, ca est brullende!
Fabio: Giai mi so iscorriadu pagu... totu trasinadu so!
Claudio: Ma comente as fatu? Deo non t'apo mancu bidu ca fia a s'àtera parte de su campu!
Fabio: Fia currende a unu pro li gherrare sa botza...
Daniele: Tue puru... dae cando ses gasi balente? Ahahah
Fabio: Ma cussu fia malu giogadore però... a s'èssere ghetadu gasi a pitzu meu!
Daniele: L'apo bidu! T'at paradu su pee pro ti fàghere rùere!
Fabio: Eja, no apo manco acudidu a mi nde avisare! Cando mi nde so pesadu fia totu trasinadu...
Claudio: Piticu s'iscambeddu! Bi bolet abilidade puru! E s'àrbitru ite at fatu?
Fabio: Pro cussu no... issu l'at sinnadu deretu deretu!
Claudio: A bortas agatas ratzas de àrbitros chi non perdonant nudda!
Daniele: Mi paret chi tue sias perdende unu pagu tropu sàmbene...
Claudio: Est unu ghenugru iscorriadu ebbia! Si bides sas cambas mias, assora!? Ahahah
Fabio: Claudio tenet resone, bastat a lu limpiare bene... chi no l'abarret terra a intro!
Claudio: Ammenta·ti·nde, ca custos sunt sos sinnos de sa gherra nostra! Ahahah
Fabio: Apo a fàghere sa fine de s'amigu de babbu tuo...