logo acagliari.it
Una partida de allenamentu
Diàlogu

Sardu Italianu

Fabio: Gente as invitadu a bìdere sa partida de allenamentu?
Claudio: Deo l'aia naradu a Sara una pariga de die coladas... ma non penso chi bèngiat...
Daniele: Podet èssere chi bèngiat sorre mia cun sas amigas!
Claudio: Ite est? Isetende·la ses? Cun Laura depet bènnere, beru?
Daniele: No l'isco, ma as a bènnere a bìdere ca oe marco de seguru!
Claudio: Chirca de non rùere... ahahah tropu emotzionadu ses... Ahahah
Fabio: A onni manera b'at a èssere gente meda chida chi intrat, ca sa partida est importante!
Claudio: E non timas ca amus a bìnchere nois!
Daniele: Cosa as ischidu de chie at a seberare s'allenadore pro sa partida de campionadu?
Claudio: No, no isco galu nudda...
Fabio: Non timas ca tue giai as a giogare! Non ses mancadu galu a s'allenamentu!
Claudio: E a onni manera tenet bisòngiu de gente chi ischit signare! Tocat a bìnchere!
Daniele: M'est partu, però, ca est faghende calicunu cambiamentu in campu...
Fabio: At a èssere ca abarra pagu a agabbare su campionadu!
Daniele: Deo penso ca si unu at semper giogadu tue lu depes torrare a mutire!
Fabio: E ite mi naras de cussu Antonio... est gioghende onni partida!
Daniele: Est beru, e chida colada nd'at bogadu a Giacomo pro lu fàghere giogare!
Claudio: A mie custu andatzu non mi praghet pro nudda...
Daniele: Est istranu meda ... lu faghet semper giogare! Dae a cura, Claudio!
Claudio: No est mancu cun s'allenadore chi so inchietu!
Fabio: Issu depet chircare de bìnchere ebbia! E cussu signat semper... unu dimòniu paret!
Claudio: Ma no lu bides comente si faghet a bìdere a sos àteros? Mancu bonu est, barrosu ebbia!
Daniele: E difatis mi paret ca est unu rugru de tempus chi s'allenadore l'at pigadu simpatia...
Fabio: Tenes resone... dae sa die chi at marcadu duos gol unu in fatu de s'àteru...
Claudio: Ma oe bi l'apo a fàghere bìdere deo chie cumandat in campu! Prontos seis?