logo acagliari.it
Una pèrdida de abba
Diàlogu

Sardu Italianu

Amministradore: Salude Luigi!
Luigi: Salude! Iscusa si t'istorbo a custa ora...
Amministradore: Perunu istorbu! Nara·mi totu! Un'àtera borta trèulu dae pitzu b'at?
Luigi: No no, no est pro cussu... est ca custu mangianu, cando nos nde semus pesados...
Amministradore: Ah... apo cumprèndidu totu!
Luigi: Si mi lassas chistionare...
Amministradore: Si ses narende ca non tenides lughe... non timas! Totu a postu!
Luigi: Ite bolet nàrrere totu a postu? In domo mia b'at unu trèulu... ma cale totu a postu!
Amministradore: No amus acudidu a bos avèrtere... nd'amus istacadu s'eletritzidade!
Luigi: E pro ite? Chie bi lu narat como a mugere mia? Si mancat s'eletritzidade in domo... ohi ohi!
Amministradore: mancat in totu su bighinadu, non timas...
Luigi: Ma si podet ischire ite seis faghende? Non si podet lassare sa gente sena lughe!
Amministradore: A cantu paret s'est segadu unu tubu de abba e est calende frorida in mesu de caminu!
Luigi: E dannu at fatu? Como m'incaro a bìdere...
Amministradore: Dannu non bi nd'at... at infustu su logu ebbia! Pro seguresa nd'ant leadu sa lughe! Ma no at a èssere pro meda... est gente lestra custa!
Luigi: Mègius gasi! Tenes bisòngiu de una manu de agiudu?
Amministradore: No no, non timas! Abarra in cue, ca tantis giai bi so deo!
Luigi: Gràtzias! L'apo a nàrrere a mugere mia!
Amministradore: Si tenes bisòngiu... muti·mi!
Luigi: Sisse, adiosu!
Amministradore: In bonora!
Marta: Ite novas? Ite t'at naradu?
Luigi: Ant istudadu sa lughe in totu su bighinadu... ca s'est iscorriadu unu tubu de s'abba...
Marta: Difatis mancat s'abba puru!
Luigi: Ma sa lughe at a torrare in pagu tempus, at naradu!
Marta: Est sa borta bona chi m'apo a pasare.
Luigi: Est una chistione de minutos ebbia, si depent assegurare chi no b'at perìgulu e a pustis atacant sa currente e ponent in motu s'autoclave.