logo acagliari.it
Torrare a usare e fulliare
Diàlogu

Sardu Italianu

Giorgia: Est una piàtula abarrare seberende totu custa arga...
Marta: Bastat a tènnere su logu bene cuncordadu!
Giorgia: Tzertu, si tenes pratza est unu contu... totu custa arga in domo pudeschet puru! Ite nd'ant a fàghere...
Marta: Ma l'ischis ite nde bogant dae cussu còrgiu de patata?
Giorgia: Boh...
Marta: Su rastru biològicu lu traballant e lu faghent pudrigare. Lassadu reposare torrat a terramìngiu.
Giorgia: E ite nde faghent? Nde lu imbolant?
Marta: E terra bona nde essit! Essit ledàmene e lu torrant a bèndere!
Giorgia: Deo non so semper segura de cussu chi bi depo imbolare.
Marta: A una parte depes pònnere su chi est fatu de matèria orgànica.
Giorgia: Su malu est cando no ischis de ite est fata sa cosa... pro nàrrere, a ue lu fùllio su mucadoreddu brutu? Diat pàrrere in su pabiru!
Marta: Nono! Si imbolat in s'ùmidu, paris cun sos restos de sa cosa de papare!
Giorgia: Mi paret chi sas règulas siant tropu...
Marta: Abbàida in cue! Apitzigadu b'est unu pabiru de sa Comuna... lu bides?
Giorgia: E, mancari l'abbàido un'àtera borta... ite b'est iscritu?
Marta: Bi sunt sinnadas sas règulas, sos materiales e in cale ratza de arga los depes ghetare!
Giorgia: E sa die puru, mi paret...
Marta: Eja! Pro ite ti nde retirant ratzas diferentes segundu sa die de sa chida!
Giorgia: Tue pensas chi sa gente betza si depet imparare totu... nde essit maca!
Marta: Est mègius meda pro issos puru! Gasi non si depent carrigare s'arga!
Giorgia: Ite dias bòlere nàrrere?
Marta: Benint a ti la retirare a domo! Tue la depes seberare e fulliare in su boto suo ebbia.
Giorgia: Però tzertu ca iscorgiare patata est cosa nischitzosa... uff...
Marta: No li faghet nudda! Tue sighi ca depo pinnigare sa roba deo!
Giorgia: Ejaaaa, bae, ca giai lu fatzo deo...
Marta: E pone s'ùmidu a una parte ca cras a mangianu nde lu retirant!