logo acagliari.it
A tunicare s'aposentu de letu
Diàlogu

Sardu Italianu

Luigi: A tie ti praghet unu pagheddu tropu a triulare a s'ora de Artìstica...
Marta: Abbàida cussos cartzones... ma ite fias faghende?
Luigi: Giai chi ses gasi de ispìritu artìsticu dias pòdere tunicare in domo!
Daniele: Un'àtera borta cun custu contu ses?
Marta: Inoghe giai non mancat sa cosa de intìnghere...
Luigi: Custu pro nàrrere ca non faghes mai su chi ti pedint!
Marta: Bi tenes sos muros, in s'aposentu de letu, prenos de isfiladuras dae comente as apicadu cosa.
Luigi: No at a èssere s'ora de li pònnere arrebussu? In foras b'est totu! Tinta, pinzellu e cadinu, istucu e rasigadore!
Daniele: Giai l'apo a fàghere... mancari una domìniga chi so lìberu!
Marta: A ogni manera at a èssere mègius si nos ponimus paris a lu fàghere... ca non bògio chi m'imbrutes totu sa mobìlia!
Luigi: O Marta, l'ischis ca custa borta apo comporadu unu boto de tinta arba noa? Paret bella ma est cara puru!
Marta: L'apo bida... telos de plàstica puru as leadu?
Luigi: Nosse, non mi l'apo pensadu.
Marta: In antis de totu tocat a cobèrrere letu e cantaranos cun pabiru de gazetas betzas...
Luigi: Tenet resone mama tua... dias a su mancu pòdere agiuare a mòvere sa cosa dae sos muros...
Daniele: So bonu a lu fàghere a solu puru!
Luigi: E pro ite no lu faghes?
Daniele: Si ogni borta chi fatzo cosa ti pones in mesu...
Luigi: Balla ca nono! Pro me giai lu podes fàghere e solu puru!
Marta: Dae a cura a no imbrutare totu su logu però!
Daniele: E iscala arta a nde tenimus in domo?
Marta: Mi paret chi bi siat in bassu... ma non depes tìnghere sa bòveda!
Daniele: A pitzu de sa ventana, però, su muru est iscorgiadu...
Luigi: A parte de susu lu fatzo deo!
Marta: Tue cura·ti de m'acostare sa tinta acanta de su parastàgiu in ue tenes sos libros.
Daniele: Custa chida però non faghet...
Luigi: Giai chirchende iscusas ses?
Daniele: No, depo istudiare cun sos amigos meos cras...
Marta: T'andat bene ca nois puru semus impignados, ma no essis su matessi istasero!