logo acagliari.it
Una die in castigu
Diàlogu

Sardu Italianu

Marta: Chie fiat in su telèfonu? Bi fias mesora! Tempus meda de pèrdere tenes?
Daniele: Fiat Luca, s'amigu meu... custu sero faghet sa festa pro sos annos...
Marta: Non ti bises de andare a perunu logu tue! Pro oe sa festa ti l'as cuncordada a solu!
Daniele: Pro nàrrere sa veridade lu depo agiuare...
Marta: L'aias pensadu in antis de ti fàghere pònnere sa nota!
Daniele: Podimus fàghere una cosa mancari...
Marta: Intendimus ite dias bòlere fàghere!
Daniele: Deo custu merie esso e cras abarro in domo!
Marta: Non ses in sa cunditzione de detare sa lege!
Daniele: Ma no est mancu neghe mia! Pregonta a Claudio!
Marta: Apo naradu a non mi chircare gente angena! E ite ratza de testimòngiu tenes!
Daniele: E ite fatzo totu su merie serradu in domo? Depo fàghere cosa!
Marta: Sa cosa de fàghere non mancat mancu in domo, non timas! Imbetzes de agiuare s'amigu tuo agiuas a mie!
Daniele: Ma est chenàbura sero! Li potzo leare nessi sa cosa chi m'at pedidu?
Marta: E ite li depes leare?
Daniele: Pratos de plàstica pro sa turta!
Marta: Non chirches contos... no est mancu neghe mia si ses semper dende ocasione in iscola!
Daniele: Mi fia giai cambiadu pro essire...
Marta: Tando faghe una cosa. Bae a ti pònnere roba de domo ca como agiuas a mie...
Daniele: Roba de domo? Mancu nde tèngio!
Marta: Bae e abbàida in mesu de cussu muntone de roba...
Daniele: E ite depo fàghere? Si depo abarrare inoghe mi pòngio cosa pro mi corcare... tantu balet!
Marta: No, non t'as a bòlere imbrutare? Bi sunt cartzones mantzados e mariolos iscontzados..
Daniele: Ant a èssere de babbu... roba pro traballare!
Marta: Bae ca nono! Bi sunt fintzas cosas tuas brutas de tinta!
Daniele: Pro cussu nara gràtzias a su professore de Artìstica! Semper triulende cun tinturas! Torra oe cun sos cartzones noos...
Marta: Deo giai bi l'apo a nàrrere puru ma tue non tenes iscusas!
Daniele: Mi pariat istranu...