logo acagliari.it
Una mama e unu babbu severos
Diàlogu

Sardu Italianu

Daniele: Mama, deo... ti dia dèpere nàrrere una cosa...
Marta: Como? No lu bides ca so faghende cosa?
Daniele: Eja, est cosa de iscola... ma mancari torro prus a tardu.
Marta: Non mi nàrgias ca nde ses torradu oe puru cun unu votu insufitziente!
Daniele: No est gasi... si non tenes tempus ti lu naro a pustis, lassamus a pèrdere!
Marta: Nosse! A ue ses andende? Beni a inoghe! Ite as fatu?
Daniele: No apo fatu nudda... Est su professore chi l'at crèschida!
Marta: E non chirches iscusas cun megus ca non so babbu tuo!
Daniele: M'ant postu una nota... e diat tocare a la firmare...
Marta: Un'àtera borta? Faghe a bìdere? Chie ti l'at posta?
Daniele: Su de Artìstica... ma non nos semus cumprèndidos...
Marta: Mancu a pintare ses bonu! Ite b'at iscritu?
Daniele: La', est inoghe...
Marta: “Daniele s'istentat totu su mangianu chistionende e riende cun sos cumpàngios”...
Daniele: E no est mancu beru!
Marta: Ite ratza de figura fatzo deo? Non b'as pensadu?
Daniele: Diat tocare a mi la firmare...
Marta: Tenet resone su professore! Non faghes mai su chi depes fàghere!
Daniele: Faghe·mi su praghere a no lu nàrrere a babbu...
Marta: Cosa de pedire pragheres ebbia ses? Ma non ti nde birgòngias?
Luigi: ite est chi non dia dèpere ischire deo?
Marta: La' ca fìgiu tuo oe puru nos at fatu su regalu! Abbàida, inoghe!
Daniele: Ca nono... non t'istorbes! L'at bidu mama!
Luigi: Faghe·mi a bìdere su diàriu...
Marta: Leghe! Leghe ite b'at iscritu! Ite birgòngia! Custa borta ti lu firmat babbu tuo!
Luigi: «Daniele s'istentat totu su mangianu chistionende e riende cun sos cumpàngios»
Daniele: Ma no est beru!! Pregonta a Claudio!
Marta: Non mi chirches cussu barrosu de s'amigu tuo! Ite ratza de testimòngiu...
Luigi: Mancu fìgiu meu pares... ite as fatu?
Daniele: No est nudda... como no la crescas... est una nota ebbia...
Luigi: Una nota? Ratza de ingabbu ses!
Marta: Bae ca rispondo deo... abarra inoghe tue!
Daniele: Depet èssere pro me! Rispondo deo!
Marta: Tue dae cue non ti moves, ti lu naro deo!