logo acagliari.it
Festa pro sos annos in domo, cun sos amigos
Diàlogu

Sardu Italianu

Daniele: Andamus paris a sa festa de Luca?
Fabio: A pustis ti muto, si faghet nos acumpàngiat babbu.
Daniele: Tue, Claudio, cun nois benis?
Claudio: Nosse, deo già bivo acanta... Mancari leo deo su regalu! Apo a lòmpere chitzo puru...
Fabio: E ite bi faghes?
Claudio: Depimus cuncordare sas lughes coloradas! As a bènnere a bìdere ite festa nde essit!
Daniele: Ma boisàteros ischides chie totu at cumbidadu?
Fabio: Mh... b'ant a èssere una bintina de persones, gasi m'at naradu!
Daniele: E bae? E manna est sa domo? Non so amigu istrintu meda deo, ma ses ponende·mi curiosidade...
Fabio: Luca tenet amigos meda e at a retzire bighinos puru!
Claudio: Deo so andadu a domo sua! Tenet s'aposentu de bassu pro fàghere festas, cun mesa longa e canapès!
Fabio: Nos ant a fàghere ballare puru?
Claudio: Ballare? Eja! Bati sa mùsica puru, si nd'as iscarrigadu dae pagu!
Fabio: Luca tenet un'amigu chi cantat e sonat! As a bènnere a bìdere ca nos ispassiamus!
Daniele: Est ca custu merie nos aiant cumbidadu a su cuntzertu puru... Diat bòlere andare sorre mia puru cun sas amigas...
Claudio: Ah... Como tue boles acumpangiare a su cuntzertu s'amiga de sorre tua!
Fabio: Ma toca, cuntzertu! Giai chi semus chistionende de mùsica... pro ite non pigas sa chiterra custu sero! Gasi sonas tue puru e cantamus e ballamus!
Claudio: Bravu, Fabio! Giai chi tenimus sonadore...
Fabio: Non mi pares presadu meda de custa festa, Daniele... ite est?
Daniele: Nono, s'idea est bona! Est ca fia pensende... chie b'at a èssere intre sos cumbidados? Non mi dia bòlere addobiare cun gente chi non connosco bene...
Claudio: E dae cando ti ses fatu birgongiosu? Chirchende iscusas ses?
Daniele: No est chi mi potzo pònnere a sonare in dae in antis de gente angena... bi depo pensare!
Claudio: Ma naradu bi l'as a mama tua de sa nota?
Daniele: Tzitu, nono, ma mi tocat a bi lu nàrrere...
Claudio: Nara·bi·lu cras, sinuncas non ti faghet essire, oe!