logo acagliari.it
Imparo a sa mèrula a faeddare
Diàlogu

Sardu Italianu

Luigi: Mi paret ca inoghe in foras bi siat chistione importante...
Marta: Salude Luigi, furriadu ses?
Luigi: Eja! Pro ite seis aboghinende totus tres?
Marta: Fìgiu tuo bolet a li comporare unu pische ruju cun vasca e totu!
Luigi: Nd'amus chistionadu milli bortas! Non faghet a sighire totu e mama de boisàteros non tenet tempus!
Daniele: Mancu fragat su pische... ite istorbu faghet? Giorgia faghet prus trèulu!
Giorgia: Ahahahah... si creet de ispìritu issu... As bidu? Nudda pische ruju!
Luigi: Comente faghes a bòlere un'animale mudu? Ite ispàssiu b'at? Est mudu!
Marta: Babbu tuo tenet resone!
Giorgia: Però nd'at ratzas belligheddas... una pariga si basant puru!
Luigi: Ma l'ischis ca cando deo fia pitzocheddu a s'edade tua...
Daniele: Como non torres cun custos contos antigos...
Luigi: ...A pitzu de sa ventana de su dotore, in s'intrada, su dotore bi teniat una mèrula...
Daniele: Ite b'intrat sa mèrula cun su pische?!
Luigi: E fiat manna e lègia puru! Sos pipios la timiant!
Giorgia: Già ti creo... ite si bolaiat in conca a calicunu!
Luigi: E già fiat pagu s'ispàssiu colende·nche in dae antis!
Giorgia: Ispàssiu? Ma non narant ca est pugione chi sinnat sa morte?
Luigi: Nosse... ca cussu est su cucumiau...
Giorgia: Duncas, ite fiat s'ispàssiu?
Luigi: Su dotore l'aiat imparadu a repìtere calicuna cosa!
Daniele: No l'ischia ca sa mèrula chistionat... seguru ses?
Luigi: Sisse, benit dae s'Ìndia e li narant “Gracula Religiosa” ca tenet boghe de unu chi pregat!
Daniele: Ite bellu... la comporamus una?
Luigi: Non chistionat a sa sola, repitet su chi l'imparas e rechedet passèntzia meda!
Giorgia: E ite naraiat custa mèrula de su dotore?
Luigi: Cando colaiat gente in dae in antis l'aiant imparadu a saludare!
Daniele: Ma ite ses brullende?
Luigi: No! E nois nos ispassiaìamus a li fàghere repitere “Salude”!
Giorgia: Lu naraiat de a beru?
Luigi: Tzertu! E cando nde essiat calicunu de s'ambulatòriu li naraiat “In bonora!”
Daniele: Ahahaha! Non mi potzo pensare a babbu gioghende cun unu pugione!
Luigi: E sa gente... s'inchietaiat meda! Ca cussa tzìrriat e trìulat totu su bighinadu!
Daniele: Àteru che tènnere unu pische! Mi paret ca m'apo a comporare una mèrula...
Giorgia: Bona idea!
Marta: Ite est? Non pigheis nen pische nen pugione! E tue puru ti dias pòdere tzitire!
Luigi: Fiat unu contu pro rìere ebbia...