logo acagliari.it
Sas limbas minoritàrias
Diàlogu

Sardu Italianu

Professora: Duncas... amus naradu... Giorgia Saba...
Giorgia: Potzo abarrare inoghe in su bancu?
Professora: E abarra in cue, giai mi fido...
Giorgia: Gràtzias!
Professora: Tando... s'àtera die bos apo mustradu sa carta de sas limbas chistionadas in Sardigna, a ti nd'ammentas?
Giorgia: Eja, mi nd'ammento, cussa chi est a s'oru de sa lavagna!
Professora: Cussa etotu! Bella, crara e bene pintada!
Giorgia: Tzertu, crara e bella!
Professora: Duncas, si fias ascurtende·mi, bi sunt sinnadas puru sas limbas chistionadas in Sardigna foras de su sardu!
Giorgia: Sunt una pariga, mi paret...
Professora: E a ti nd'ammentas cale sunt?
Giorgia: Sunt...
Professora: Cale sunt?
Giorgia: ...S'àtera die, a pustis pràngiu, apo bidu unu servìtziu televisivu a pitzu de custas limbas...
Professora: E cale sunt?
Giorgia: No l'apo acùtidu totu, ma su documentàriu s'est firmadu a ispricare de sa faeddada aligheresa!
Professora: Mi paret interessante... E ispricaiat sas àteras limbas puru?
Giorgia: Tzertu, apo intèndidu faeddende àteras limbas puru, su gadduresu e su tabarchinu mi paret!
Professora: E giai chi ses contende de custu documentàriu, ite at naradu de sa diferèntzia intre Aligheresu e Catalanu?
Giorgia: Su presentadore at intervistadu a unu betzu chi faeddaiat in aligheresu ebbia e mustraiat sas calidades de sa limba!
Professora: E in ue l'as bidu custu documentàriu?
Giorgia: L'apo bidu a intro de unu programma chi abbàidat babbu una borta a sa chida...
Professora: Podet èssere interessante... Ite li narant a custu programma?
Giorgia: Non m'ammento, ma lu pregonto a babbu!
Professora: Andat bene, gasi lu chirco e l'abbaidamus inoghe totu paris!
Giorgia: Eja, giai bi lu pregonto!
Professora: Bos diat pràghere a bìdere unu documentàriu a pitzu de sas limbas?
Totus: Eja...
Simona: Si nono nos lu torrat a pregontare a s'interrogatzione...