logo acagliari.it
Proteinas e fòsforu
Diàlogu

Sardu Italianu

Bidella: Lassa ca ti nde retiro su pratu...
Laura: Bolet agiudu?
Bidella: No, gràtzias, ma lassa·mi logu a custa parte pro retirare sos pratos...
Laura: A custa parte?
Bidella: Emmo! Pro isparitzare sa mesa ti depes incurbare a manca de chie est sètzidu.
Simona: Babbu meu paret, semper imparende·mi sas règulas de su galateo!
Laura: Pro cussu chi tue nd'as imparadu...
Giorgia: No l'apo papadu totu però...
Bidella: Non li faghet nudda, ma ammenta·ti·nde ca s'arrosu est nutriente meda!
Simona: Tzertu, ma faghet finas ingrassare...
Bidella: Tenet sos carboidratos.
Laura: Mama mia narat ca tocat a papare proteinas puru...
Simona: E in ue s'agatant sas proteinas?
Bidella: S'agatant in sa petza e in su pische! Est beru, tocat a nde papare, unu pagu cada die...
Giorgia: Ma bi sunt in berduras meda puru... lentìgia, fasolu tundu, e àteros legùmenes...
Simona: E ite propiedade tenent? A ite serbint?
Bidella: Serbint pro donare sustàntzia a su sàmbene e a sos mùscolos!
Giorgia: Duncas aia dèpidu papare petza,no arrosu!
Bidella: Nosse, pro ite oe, paris cun s'arrosu b'at pische! E su pische tenet fòsforu meda.
Giorgia: Tèngiat passèntzia, ma deo pische non nde papo mancu in domo...
Laura: Ca sunt truncheddos de istocafissu fritos! A mie giai mi praghent!
Giorgia: E a ite serbit su fòsforu?
Bidella: Serbit a afortire su cherbeddu e sos ossos!
Simona: Tando, si dat prus fortza a su cherbeddu, m'at a cumbènnere a nde papare deo puru...
Bidella: Tzertu, mancari a mala gana!
Simona: Los faghent bìdere in sa publitzidade puru! Sunt cosas bonas, abarra segura!
Giorgia: Pro oe deo papo s'arrosu ebbia. Però mi nde leo unu pìculu de casu...
Bidella: Andat bene, ca su casu puru faghet bene!
Laura: Tzertu, est beru! Tenet càltziu, una sustàntzia chi serbit a totu su corpus.
Bidella: Lu rechedent sos ossos, e s'agatat a primu in su late.
Simona: Gràtzias, cosa bona amus imparadu oe!
Bidella: Mi faghet praghere!