logo acagliari.it
Unu bellu pratu de arrosu!
Diàlogu

Sardu Italianu

Laura: Mègius ti intendes, Giorgia? Ite paret?
Giorgia: Paret ca ei, ca giai m'intendo mègius... tèngio custa debilesa ebbia...
Simona: Como papas e a pustis as a istare bene, as a bènnere a bìdere!
Giorgia: Apo bufadu unu sutzu de frùtora e papadu calicuna cosa... mi paret ca m'intendo mègius...
Laura: E su the giai fiat bonu...
Giorgia: So galu a gana mala però... Apo a papare s'arrosu ebbia! Pische no nde potzo mancu bìdere!
Simona: Pagu de seberare b'at... si non papo como a pustis mi torrat sa gana.
Laura: Pro nàrrere sa beridade a mie mi praghent sas fitas de pische! Mancu ispinas tenent!
Giorgia: Fragu malu però giai nde tenent...
Simona: La', sunt passende s'arrosu...
Bidella: Gasi andat bene? Ti nde gheto un'àteru pagheddu?
Simona: Eja, potzo leare una cullera?
Bidella: E a ite ti serbit sa cullera?
Simona: Mi paret prus còmoda pro papare s'arrosu...
Bidella: Nosse, ca seis mannas pro custos vìtzios... s'arrosu si piscat cun sa furcheta!
Laura: Giai la tenimus... est a ladu de su pratu!
Giorgia: Si faghet deo dia bòlere s'arrosu sena de bagna...
Bidella: Cun ògiu ebbia? Si li ghetas casu est in cue...
Giorgia: Nosse, oe no nde bògio casu...
Simona: Deo lu bògio cun bagna! Mancari non siat cussa fata dae giaja... mègius de nudda!
Laura: Tzite tue! Manera est custa de chistionare de sa cosa de papare?
Giorgia: Tzessu... Mi paret tropu pro mene... mi nde paret male a nde lassare! Mi nde podet leare dae su pratu?
Bidella: Papa, ca male non ti faghet... Si no aias papadu cussa brioches como dias tènnere fàmene! Apetitu!
Laura: Aporri·mi su casu... lu bides? Est acanta de sos pannigheddos...
Giorgia: Tropu mi nd'ant ghetadu de arrosu... boisàteros nde boleis? Mi nde paret male a lu fuliare...
Simona: E papa·ti·lu, toca... est unu bìculu de cosa!
Laura: Lassa·lu in su pratu si non bi la faghes, non li faghet nudda!
Giorgia: Cando torrat a colare pro lu retirare bi lu naro...