logo acagliari.it
Sa dòtzia e su bagnu
Diàlogu

Sardu Italianu

Marta: Bidu l'as chi apo comporadu unu sabone lìcuidu nou?
Giorgia: Sabone pro sas manos o shampoo?
Marta: Nono, pro totu e duos! E tenet fragu bellu puru...
Giorgia: Ohi, cussu shampoo-dòtzia no est de calidade bona.
Marta: Forsis tenes resone, ma fiat in oferta. Nd'apo a pigare unu pro sa totza, ca lu bolet frade tuo puru. Ma nd’apo comporadu un’àteru puru, cussu giai est bellu!
Giorgia: Cale est? Faghe·mi a bìdere!
Marta: Est cussu in s'ampulla ruja arrimada in s'iscanneddu.
Giorgia: Mah... no l'apo intèndidu mai numenende in sa publitzidade.
Marta: A pustis ti lu càstias bene...
Giorgia: Fia usende un'ògiu chi m'at cussigiadu Simona, s'amiga mea... est de “aloe pura”
Marta: Oh, tzertu, issa giai nde cumprendet de bellesa, totu che a mie!
Giorgia: Intendimus, duncas! Cale est sa propiedade de custu sabone?
Marta: Mi l'at cussigiadu una potecària fidada, at naradu ca tenet frore de mèndula!
Giorgia: Mah, cosa bella mi paret...
Marta: Totu naturale pro fàghere sa pedde lughente e modde che sa seda! Fraga·lu!
Giorgia: Hmm, fragu bellu tenet! L'apo a nàrrere a Simona.
Marta: Bidu as? Calicuna borta diat tocare a m'ascurtare de prus...
Giorgia: Eja, eja... Pro ite su cossu est istiddiende?
Marta: Segura ses?
Giorgia: Emmo, segura! Mi nde so abbigiada prima issuchende·mi sas dentes.
Marta: Como lu càstio deo. Ite tenet?
Giorgia: Su grifone est serradu... mi paret chi istìddiat, ma non meda.
Marta: A l'ischis ca est a beru? L'apo a nàrrere a babbu tuo a provare a l'istrìnghere unu pagu.
Giorgia: Est infundende su pamentu...
Marta: Pone una cartzida a suta, ca si nuncas m'infundet totu su logu!
Giorgia: Oh mama, custu asciugamanu de pònnere a sabunare est?
Marta: Como isparghe·lu a palas de sa ghenna, ca a pustis l'assètio deo.
Giorgia: Tenet su lùghidu pro sas lavras inoghe... bidu l'as?
Marta: Ma cale lùghidu e lùghidu! Mi paret ca cussa pitzochedda est ponende·ti fainas malas in conca! Bae a ti bestire, ca ses istentende!
Giorgia: Ma no est de cussu pro su trucu! Est de chera de abe pro amparare sas lavras!
Luigi: Prontos seis?