logo acagliari.it
Issuca·ti sas dentes!
Diàlogu

Sardu Italianu

Marta: Bae a ti sabunare, ca est tardu! Giorgia, regorda·ti de t'issucare bene sas dentes!
Giorgia: Eja ma', ufa!
Daniele: Como bi so deo inoghe, iseta!
Giorgia: As intèndidu mama? At naradu ca mi depo issucare sas dentes!
Daniele: E ite est, deo non mi depo issucare?
Giorgia: Aporre·mi s'ispatzulinu cun sas tzuddas moddes.
Daniele: Cussu modde est su meu.
Giorgia: Deo puru l'apo comporadu modde, ma de un'àteru colore!
Daniele: E cale ti depo apòrrere?
Giorgia: Su birde cun sa màniga torta, de gràtzia.
Daniele: Faghe·mi logu. Ite bona custa pasta pro dentes.
Giorgia: Ite sabore tenet?
Daniele: Tenet unu pagu de sabore de cariasa!
Giorgia: Giai lu creo ca at a èssere bellu! Est su dentifrìtziu meu cussu! Serbit a fàghere sas dentes prus lughentes e s'àlidu bonu!
Daniele: E tue piga·ti su meu ca est a cussa parte. Giai est saboridu...
Giorgia: E ite sabore tenet?
Daniele: Tenet sabore de menta, pro infriscare sa buca.
Giorgia: Giai ses de buca fine... semper tastende totu! E s'arantzu in sos bistocos, e como sa cariasa pro sas dentes!
Daniele: No est su sabore isceti! Sa publitzidade lu narat craru ca est su mègius pro calidade!
Giorgia: Faghe·mi a bìdere sa cunfetzione...
Daniele: Est sa cunfetzione noa: tenet un'istampu pro la pitzigare a s’ispatzulinu elètricu!
Giorgia: E si est gosi bellu de sabore pro ite ses pighende su meu?
Daniele: Giai as a èssere pitzigada...
Giorgia: No no, piga su chi boles, ma segundu me su meu est pro fèminas.
Daniele: Ma ite as a èssere narende... e aberi s'abba a bellu a bellu, ca est tropu buddida!
Giorgia: Dona a cura tue! Abarra pagu a s'infriscare...
Daniele: Semper chirchende cosa ses...
Giorgia: Ma si no mi lassas mancu su logu pro mi castiare in s'ispigru!
Daniele: Puru?! E ite as a dèpere ispigrare?
Giorgia: Non lu bides ca mi depo limpiare sas tzintzias cun su filu? Mi serbit s'ispigru...
Daniele: Eja, eja, tantu deo apo agabbadu...