logo acagliari.it
Su telefilm meu preferidu
Diàlogu

Sardu Italianu

Luigi: Mi’ chi sunt giai sas sete e mesu! Bae a preparare sa cosa pro andare a iscola. Daniele, porri·mi su telecumandu o càmbia su canale pro praghere ca est ora de su telegiornale!
Daniele: Iseta, como trasmitent unu telefilm ispassiosu meda!
Luigi: No est ora de telefilm o de nudda!
Marta: Ma pro ite seis gherrende·si su telecumandu a custa ora? Tocade ca depo isparitzare sa mesa...
Daniele: Mi bolia castiare sa televisione...
Marta: E ite b'est gasi bellu de castiare a chitzo?
Daniele: Unu telefilm chi contat sas trassas de sos cumpàngios de iscola! Li narant “Zero in conduta”!
Marta: Ma no est cussu chi ti càstias a borta de die?
Daniele: Eja, est cussu! Lu torrant a trasmitere s'in cras a mangianu.
Luigi: Bellu esèmpiu! Tzertu ca si càstias cosas gasi no as a renèssere a iscola che a sorre tua!
Giorgia: “Zero in conduta”? A custa ora? Ite belligheddu... Abarra ca l'abbàido deo puru!
Luigi: Comente? Tue puru castiende custas cosas...
Daniele: Ah ah! Ite t’apo naradu deo? Bidu l'as ite ant cumbinadu in s'ùrtima puntada? Mi so mortu dae su rìsidu!
Giorgia: No, ca fia istudiende... Conta·mi·lu tue in presse!
Daniele: Como non faghet, custu merie ant a fàghere su resumu de s’àtera puntada.
Giorgia: Su protagonista est un'atore ispassiosu... e bellu puru!
Marta: No at a èssere ora de si nde pesare dae cue? Totu custu rìsidu dae bonu mangianu...
Daniele: Fia contende a Giorgia sa puntada de eris...
Giorgia: Faulàrgiu! Ma cussu chie est? No l'aia galu bidu.
Daniele: Depet èssere s'ùrtimu arribadu a s'iscola... ma non m'ammento su nùmene de s'atore...
Luigi: Como bastat ca est tardu de a beru! Deo acudo de m'abbaidare unu telegiornale in presse in presse.
Marta: Tue puru, babbu de fìgiu tuo lintu e pintu, cun cussa televisione!
Giorgia: Uhi, ite ora est, mama? Tzessu, depo coitare!