logo acagliari.it
Bistocos o fitas turradas?
Diàlogu

Sardu Italianu

Marta: Pesados bos nde seis? Giai fiat ora!
Giòrgia: Ite bisu malu apo fatu, oh!
Marta: Como setzi·ti e papa calicuna cosa. Sos bisos sunt passados, como depes pensare a s'iscola.
Daniele: E ite b’at de bonu inoghe? Mi paret ca tèngio fàmene... Ite fiat su bisu? As bisadu sa prof de matemàtica?
Giòrgia: Cussa istria! Nono, apo bisadu a tie frade caru...
Marta: Toca, papa, ca si nono istentas! Apo fatu bistocos fines pro ismurzare e fitas de pane turradu, bellas pro papare cun mele o marmellada.
Daniele: Tando as bidu un'ànghelu! Hmm... li pigo unu sabore bellu... ite b’as postu mama?
Marta: Tenent sutzu de arantzu e pabassa! Bonos pro ismurzare!
Giòrgia: A mie mi praghet sa crema de tziculate cun fitas turradas.
Daniele: Tue giai ses una pitzinna vitziada...
Marta: Diat tocare a nde bufare de sutzu de arantzu a mangianu puru, ca portat meda vitamina C!
Daniele: Toca mama, ca giai sunt bellos... A l’ischis ite ti naro? Deo mi gheto un'àteru tzichigheddu de late!
Giorgia: Oh, tue, s'ogru prus mannu de sa bentre tenes! Ma non fias a dolore de matza eris sero?
Daniele: Sighende a bisare ses? So sanu che pische!
Marta: E tue Giòrgia, mancu su late ses bufende? La' ca mi paret ca ses papende pagu...
Giòrgia: A mie non mi praghet a ismurzare meda... si tèngio fàmene papo in iscola a mesu mangianu. Pigo una pariga de bistocos. Babbu giai ismurzadu at, beru?
Marta: Eja, leade·ti·nde pro su pranzete. Babbu tuo at ismurzadu dae ora meda.
Daniele: Deo non mi nde pigo. M'apo a comporare una pizza o unu paninu in iscola.
Marta: Non nde papes ogni die de cussas cosas, ca sunt ogiosas e sunt malas a digerire... mègius chi ti leas frùtora dae domo.
Daniele: Est ca a mesu mangianu mi praghet a pigare su sabore salidu de unu bellu paninu cun salame. Si mi màndigo frùtora o cosas gasi sos cumpàngios meos mi faghent a befa.
Marta: Non pòngias in mente a sos cumpàngios! De seguru ant a tènnere semper ite nàrrere.
Daniele: Ello!