Is istràngios
Glossàriu
cumbidare, pregontare: invitare
retzire, carignare, istrangiare, frandigare, acollire: ospitare
connòschere: conoscere
frecuentare: frequentare
imbènnere, aprobiare: incontrare
chertare, brigare, trilliare: litigare
aboghinare, batalliare, chistionare: discutere
retzire, acollire, acasagiare: accogliere
acomodare, assetiare: far accomodare
cunfidare, segretare, donare cunfidèntzia: dare confidenza
discunfiare, reselare, dudare, suspetare, umbrare: diffidare
suspetare, malitziare, reselare, suddare: sospettare
acollire, nàrrere ca eja, atzetare, ammitere, chèrrere: accettare un invito
refudare, nacare, crastinare, ischivare: rifiutare
dobbare, tzocheddare: bussare alla porta
sonare sa campanedda: suonare il campanello

bighinos: vicini
bighinadu: vicinato
amigu: amico
istràngiu: estraneo
parente: parente
cumbidu: invito
tzocu, atachizu, briga, chertada, chertaria, cuntierra, cumbata, gherra, pletu, trivérsia: lite
parentàgiu, condomadu: parentela
eredidade, interessu, eréntzia, rampile, répula, istripa, istripile : eredità
bendidore, barracaju, paraderi: venditore ambulante
amigale, amistantziosu, amàbile, amorosu, corale: amichevole

casagiajolu, casagiadore, acatosu, ospederi: ospitale
maleducadu, malarrispetadu, malechischiadu: maleducato
burricatzu, istruddadu, ispràghidu, molentinu: scortese
afroddieri, fichidu, fregnòculu: invadente
privadu: privato

Esertzìtzios

I) Sèbera su faeddu:

1) Aiat sos amigos pro sa festa.

2) Sa de domo si fiat incarada a sa ventana.

3) Depiant su tziu pro una pariga de dies.

4) Su cumbidu fiat prontu cando calicunu a sa porta.

II) Agata is currispondèntzias

a)acollire-->
b)cunfidare-->
c)tzocheddare-->
d)chertare-->

III) Beru o frassu?

a)Su bighinu chi non saludat est amistantziosu
b)Si tzocheddat calicunu istràngiu a s'enna non depes rispòndere!
c)Pro retzire su parentàgiu b'at semper logu in domo de persones acatosas!
d)Pro fàghere unu bellu cumbidu tocat a frecuentare gente meda!

IV) Agata sa faddina

a)Non cumbidis gente molentina!
b)M'at aprobiadu e cumbidadu a chena! Est de a beru una persona amigale!
c)Si ti cumbidant, s'educatzione narat a respundi semper ca eja!
d)Suspetu chi pro s'eredidade ant a faghere una chertada manna!