Is aposentos
Glossàriu
coghina: cucina
aposentu mannu, sala: salotto
aposentu de letu: camera da letto
corridore, passadissu, passadora, passaritzu: corridoio
magasinu, fundagru: cantina
bòveda, chelurasu, soleta, supanda, susetotus, solarium: solaio
bassu: seminterrato
pratza, giardinu, frutale: giardino
mesa: tavolo
cantaranu, armàriu, columberi: arnadio
cassetone, banga: cassapanca
cadira: sedia
ventana: finestra
muru: muro
iscala: scala
tapete, catifa, tzilone: tappeto
parastàgiu: credenza
tìnghere: tinteggiare
acontzare: riparare
mòvere: spostare
cuare, cunservare: conservare
rinnovare: rinnovare
betzu: vecchio
nou: nuovo
arrogadu: rotto
antigu: antico
modernu: moderno
brutu: sporco
allanadu, lanidu, mugoradu: ammuffito
iscontzadu: scrostato
amorosu, amparu, largu: capiente

Esertzìtzios

I) Sèbera su faeddu:

1) Sa intrat dereta dae coghina a su .

2) Pro artziare in depes fàghere sas in sa sala.

3) Pro su muru iscontzadu m'at a tocare a mesa, cadiras e cassetone!

4) Su fiat totu ! L'apo allogadu: cussu est .

II) Agata is currispondèntzias

a)bòveda-->
b)letu-->
c)mugoradu-->
d)iscontzadu-->

III) Beru o frassu?

a)Apicada in coghina b'est una pratera.
b)A antis de limpiare sa sala tocat a nde pesare tapete e cadiras.
c)Chi depes papare non abarres inoghe: bae a gabinete!
d)Calende s'iscala as a lòmpere deretu a soleta!

IV) Agata sa faddina

a)Ses tremende de su frios: serra sa fentana in sa sala!
b)Pro lòmpere a prazza depes fàghere totu sa passadora.
c)Agiuami a mòvere sos armàrios: tocat a intìngere s'aposentu.
d)Amus rinnovadu totu sa mobìlia betza: custa tenet unu stile modernu.