Gerèntzia

“Ghia a su faeddare: In domo” est unu progetu realizadu cun sa lege regionale n° 26/1997, artìculos 3 e 9, annualidade 2012.


Assessoradu de s’Istrutzione Pùblica, Benes Culturales, Informatzione, Ispetàculu e Isport.


© 2013 Regione Autònoma de Sardigna (versione in lìnia)
© 2013 acagliari.it (versione iscrobada). Totus sos diritos sunt riservados.

Su progetu “Ghia a su faeddare” est istadu realizadu cun s'averiguadura de s'Ufìtziu Limba e Cultura Sarda de sa RAS (responsàbile dot. Cristiano Becciu).

Rètzitas de Elighelande Teatru (Iscanu – elighelandeteatro@tiscali.it).

Mùsicas de inghitzu vìdeu de Kevin Mc Leod.