Chenàbura mangianu

Ismurzu

Unu nèrbiu iscobertu

Andende a iscola

In su postale, andende a iscola

A giru

Mi so pèrdidu, in ue est s'istatzione?
Sa tèssera eletorale mia
Una riunione importante
Inoghe non ti podes firmare!

S'interrogatzione

Cambiamus su chi depides papare!

Su biàgiu de istrutzione

A intro de una gruta càrsica
Totu in una nos semus brusiados!
Un'iscarfìngiu nischitzosu
Unu riu prenu de tzurritu
Una lissinada arriscada

Chenàbura merie

Su pranzete

Unu bellu pranzete in su pradu
Ingullire unu paninu tropu a lestru
Limpiamus su parcu dae s'arga!
Su grustu de sos amigos meos custu merie sonat in unu pub

Sa bìsita de su dotore

Est petzi influèntzia de istajone!

Sos animales

Su pisitu non papat

A su supermercadu

Un'esperièntzia comente cummissa
Sos pilos meos segados de bellu e nou!
Còmporo unu regalu pro la fastizare

Chenàbura note

S'essida

Unu cumbidu a sa festa pro sos annos
Una chena de traballu

Sàbadu mangianu

In biblioteca

Unu bonu situ pro fàghere s'istùdiu
Un'istùdiu a pitzus de sa regione mia
Unu bellu artìculu in sa gazeta
Un'addòbiu cun su Sìndigu

Istudiende gioga·gioga

Un'isfida a dama

Sàbadu merie

S'allenamentu

In antis de cumentzare a s'allenare
Sas peddìnculas meas
Sos mùscolos de sos bratzos
Ite currimus, a lestru o a bellu?
Su mègius de sa palestra

Sàbadu note

S'essida

Unu film a tres dimensiones
Unu bella passigiada in su tzentru

Domìniga mangianu

A crèsia

Sas eletziones
Unu domìnigu a crèsia
Giùghere rispetu pro totu sas fides
Comente pregat un'amigu indianu
Su Ramadan